رعایت تمامی پرتوکول های بهداشتی

نظر به شیوع بیماری کرونا تشریفا آریانا با استفاده از مواد ضد عفونی کننده در صد بالا مطابق با استاندار های مورد تایید سازمان بهداشت قبل و بعد از مراسم تمامی قسمت های مختلف محل برگذاری مراسم شما را با در نظر گرفتن نکات بهداشتی ضد عفونی و محل را کاملا ایزوله مینماید