زیباترین تزئینات برای مراسم از قبیل :

  • تزئینات جایگاه عروس و داماد

  • تزئینات ورودی عروس و داماد

  • سفره آرائی

  • گل آرایی - شمع آرائی - میوه آرائی 

  • پسیت رقص - آتش بازی